SSD Cloud облачен уеб хостинг и сървъри


Споразумение за Общи Условия за Ползване на услуги предоставени от ВПС.БГ ООД

Считано от 25.05.2018г., следното Споразумение за Общи Условия за Ползване заменя всички предишни приложими споразумения. Ако имате въпроси свързани с тези Условия за Ползване, моля свържете се с нас на и-мейл: legal@ssdcloud.bg. Въведение. Страните по това Споразумение са: - ВПС.БГ ООД (наричано по-долу за краткост "SSDCloud", “SSDCloud.BG”, "ние", "нас" или "наши") е оператора на уебсайта www.ssdcloud.bg (наричан по-долу за краткост "Уебсайтa"), чрез който SSDCloud предоставя определени хостинг услуги. - Вие, Клиентът - Като Наш Клиент и потребителят на Уебсайта и услугите предоставяни от SSDCloud.BG, ще бъдете наричани по-долу за краткост с всяко второ лице, например “Вие”, “Вас” и “Ваш”, както и “Клиентът”, “Потребителят” и т.н. Следните Общи Условия за Ползване (заедно с Политика за поверителност и защита на личните данни, намираща се на адрес www.ssdcloud.bg/tos.php?id=2 и Допълнително споразумение за обработване на данни намиращо се на адрес www.ssdcloud.bg/tos.php?id=3), наричани за краткост по-долу "Общи Условия" или "Споразумението") са предназначени за регулиране на Вашата употреба на Уебсайта и услугите, съдържанието или приложенията оперирани и предоставяни от SSDCloud.BG (заедно с Уебсайта наричани за краткост по-долу, “Услугите”) на Клиента (наричан за краткост по-долу “Клиента”, “Вие”, “Вас”). Нашата Политика за Приемлива Употреба е неизменна част от Общите Условия за Ползване и се намира на адрес www.ssdcloud.bg/tos.php?id=4 Моля запознайте се с тази политика, тъй като при установяване на нарушение може да последва преустановяване на Услугите. SSDCloud.BG си запазва правото да променя Споразумението по всяко време и без предизвестие. Нарушения на Споразумението може да се сигнализират на abuse@ssdcloud.bg. Информация съгласно Закона за eлектронната търговия и Закона за защита на потребителите: - Наименование на Доставчика: ВПС.БГ ООД; - Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Подуево №10, вх. А, ет. 1, A2 - Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Подуево №10, вх. А, ет. 1, A2 - ЕИК № 203144520 - Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203144520 Закон за защита на личните данни: - Удостоверение за регистриран Администратор на Лични Данни - идентификационен номер: №413076 Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Тел.: 02/91-53-518 Електронна поща: kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, Тел.: 02/ 9330572 Гореща линия: 0700 111 22 Интернет страница: www.kzp.bg 1. Използване на Услугите Може да използвате Услугите, при условие, че сте пълнолетен гражданин и няма законова пречка да сключите договор с Нас. За да достъпите Нашите Услуги сте задължени да предоставите точна и актуална информация за Вашата идентичност, контакти и други данни в процеса на регистрация. Ваша отговорност е да поддържате конфиденциалност на Вашата информация съдържаща се в акаунта и всяка дейност извършвана от акаунта е изцяло Ваша отговорност. Вие сте самостоятелно отговорни за съдържанието на Вашия акаунт. Задължавате се да уведомите веднага SSDCloud.BG за всяка неуторизирана употреба на Вашия акаунт и всеки един пробив в сигурността свързана с Вашия акаунт. SSDCloud.BG няма да бъде отговорен за всякакви загуби или щети причинени от неподаване на навременна и точна информация или пропуски в сигурността от Ваша страна. 2. Приемливо Поведение Вие сте отговорни за действията на всички потребители на Вашия акаунт и Услуги, на всички данни създадени, съхранявани, показвани или излъчвани от Вашия акаунт, докато използвате Услугите. Съгласявате се да не предприемате каквито и да било действия, които биха пречили или навредили на Услугите на SSDCloud.BG или мрежите свързани към SSDCloud.BG. 3. Забранена Употреба Съгласявате се, че всяко едно от действията по-долу се считат за забранена употреба и ще доведат до моментална деактивация на акаунта без възстановяване на такси. SSDCloud.BG си запазва правото да преустанови и превантивно Услугите, за които счита, че са на законите или Споразумението. a) Всяка умишлена неправилна употреба на мрежа или системен ресурс, включително, но неограничаващо се до използване на програми или приложения, които консумират прекомерно капацитета на мрежата, процесора (CPU цикли) или IO на диска. b) Доставчикът категорично забранява използването на Услугата за масов и-мейл маркетинг или спам, това включва, но не се ограничава до: - Изпращане на непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 68к, т. 3 от Закона за защита на потребителите през Интернет; - Изпращане на бюлетини, каталози, търговски предложения, покани за събития или мероприятия с търговски или нетърговски характер, справочни материали, рекламни и/или промоционални съобщения, както и всякакви други съобщения, несвързани с обичайната цел на използвания пощенски сървър и с обичайната за дейността на Потребителя кореспонденция, водена чрез него; - Изпращане на каквито и да било съобщения с модифицирани и фалшифицирани headers (хедъри), както и изпращане на анонимни имейли; - Хостване на страници или приложения за изпращане на спам или анонимни и-мейли, които не изискват регистрация; - Масови имейли (непоискани търговски съобщения), които не са изпратени от мрежата на SSDCloud.BG, но се използват Услугите за осъществяване на действието (например в съобщението има препратка към съдържание съхранявано на Услугата). Горното важи и за мейлинг листи (списъци). Списъкът трябва да позволява автоматично премахване на получатели от списъка по желание на Потребителя с опция да не се получават бъдещи съобщения. c) Пресичане, извличане или достъпване на информация, която не е предназначена за Клиента, включително неоторизиран достъп до компютри, мрежи, услуги и други. d) SSDCloud.BG и Услугите, които предоставя, могат да бъдат използвани само със законови цели. Съхранение, трансфер, дистрибутиране и линкване към всякакъв вид съдържание, което е в разрез със законите, общоприетите етични и интернет норми е абсолютно забранено. e) Всички други дейности, които се считат за незаконни или вредни, особено отнасящи се до дейността и операциите на SSDCloud.BG или клиентите на SSDCloud.BG. f) Забранено е използването на всякакви методи за заобикаляне на разпоредбите на настоящите Общи Условия, както и методи за получаване на повече ресурси към Услугите от предидените по договор с SSDCloud.BG. g) SSDCloud.BG не забранява употребата на дистрибутирани и “peer to peer” мрежи и услуги като ”Tor”, нито извършва рутинно наблюдаване на мрежовите комуникации на Клиента като своя бизнес практика. Въпреки това, Клиентът е отговорен за мрежовия трафик произтичащ от Услугите и всяка употреба, поради която SSDCloud.BG получи сигнал или доклад за злоупотреба и не бъде бързо преустановена, може да доведе до прекратяване на Услугата, поради нарушение на Споразумението. 4. Форс Мажор SSDCloud.BG се освобождава от отговорност и от задълженията си по договора при появата на събитие, представляващо форсмажор. (всяко събитие или инцидент, което е случайно по същността си и е извън контрола на SSDCloud.BG). Това включва, но не се ограничава до: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици; отрязване на оптичен кабел, недостиг на транспорт, гориво, енергия, труд или материали, срив в телекомуникациите или информационните инфраструктури, хаквания, Спам и всеки друг срив на компютър, сървър или софтуер, стига това събитие да продължава да пречи изпълнението на Услугата на SSDCloud.BG. 5. Плащания и фактуриране Датата на падеж за плащане на Услугите е преди да започне периода, за който се отнася плащането. Услугите се предплащат и това се фактурира при извършване на поръчка от Клиента съответно за нова Услуга или за подновяване на текуща Услуга. SSDCloud.BG приема плащания по следните начини: в лева чрез системата на ePay.BG (с превод от микросметка или банкова дебитна карта), в брой в лева на каса на Изипей офис, чрез криптовалутите Биткойн и Лайткойн (BTC и LTC), в евро чрез системата на PayPal.com, както и по банков път в лева или щатски долари. Съгласявате се да заплатите всички такси, включително ДДС и други данъци, които се дължат в резултат на използване на Услугите. SSDCloud.BG не носи отговорност за всякакви такси или оскъпявания на Вашата финансова институция в следствие на извършване на плащане за Услугите. В случай, че SSDCloud.BG получи по-малка сума в сравнение с посочената пълна фактурирана сума за плащане, поради банкови такси, трансферни преводни такси и други подобни, SSDCloud.BG има право да фактурира разликата между сумата на полученото плащане и сумата на дължимото плащане. В случай на регистрация с фалшиви лични данни или в случай на разминаване на регистрираното лице и лицето заплатило услугите, SSDCloud.BG си запазва правото да откаже услугата и да възстанови платената сума, освен таксите по извършване на превод или трансфер, ако има такива. Ние никога няма да увеличим цените за определен период, за който е направено плащане. Запазваме си правото да променяме цените публикувани на Уебсайта по всяко време и без предизвестие, както и да променяме количеството ресурси определено за плановете и пакетите, по всяко време и без предизвестие. 6. Възстановяване на такси В случай, че Клиентът желае да се откаже от Услугите, SSDCloud.BG ще възстанови всички такси, ако заявката за отказ е направена в рамките на 14 (четиринадесет) дни от първата активация на Услуга. В случай, че качеството на Услугата е нарушено значително (или тя е прекъсната) по вина на SSDCloud.BG, независимо кога това се е случило, Клиентът има право да получи възстановяване на таксите или кредит към Акаунта за съответния период на прекъсване или значително нарушено качество на Услугата, като заяви това в срок до 7 (седем) дни. Във всички останали случаи, решението за частично или пълно възстановяване на такси е изцяло по наше усмотрение. В случай на отваряне на диспут, чарджбек и друг вид оспорване на плащане към платежна система, използвана за извършване на плащания към нас, ще бъдат прекратени всички Услуги без да се издава възстановяване на такси. Учтиво Ви молим първо да отправите запитване към нас, за да се избегне това. Възстановяването на такси става в рамките на 30 календарни дни и се извършва по същия начин на плащане, който е използван от Клиента при заплащане на Услугата. 7. Архивиране и бекъпи. ЗАГУБА НА ДАННИ Съгласявате се, че Вашето използване на услугите на SSDCloud.BG е на Ваша отговорност и риск, както и че SSDCloud.BG не носи отговорност за всякаква загуба на информация във връзка с използване на Услугите. Вие сте изцяло отговорни за създаване на архиви и бекъпи на Вашето съдържание. Ако в следствие на рутинната ни профилактика сме създали бекъп на данните, който заявите на по-късен етап да се приложи, Ние не можем да гарантираме, че съдържанието на данните ще е в цялостен и ненарушен вид и че ще бъде напълно възстановено в следствие на първоначалната загуба на информация или възстановителната процедура. Затова, апелираме да установите своя процедура за бекъп архивиране, която вие периодично да изпробвате, за да сте сигурни, че процедурата по архивиране и възстановяване е успешна и бекъпите са консистентни и в цялостен вид. В случай, че пожелаете Ние да изградим рутинна бекъп услуга в допълнение на Услугите по това Споразумение, моля да се свържете с нас. Ние предлагаме различни бекъп решения, като платена добавка към Нашите Услуги, като за целта се подписва писмен анекс към Споразумението. 8. Гаранции за наличност (Uptime) SSDCloud.BG извършва планирани профилактики с цел повишаване на качеството на услугата и провеждане на тестове за навременно откриване на проблеми с нея. SSDCloud.BG няма да прави повече от една профилактика месечно и всяка профилактика не може да предизвика повече от 2 (два) часа недостъпност на услугата. Ние ще Ви известяваме поне 7 (седем) дни предварително на Вашия имейл адрес, преди извършване на планирана профилактика. С изключение на времето при извършване на планираните профилактики, SSDCloud.BG гарантира 99.9% наличност (uptime) на мрежата и хардуера на SSDCloud.BG. Ако в даден месец Вашата Услуга е неналична за повече от 0.1% от времето (изключая планираните профилактики, можете да заявите пропорционален кредит към своя акаунт за сумата, заплатена за периода на прекъсване над 0.1%. 9. Поддръжка Поддръжката на SSDCloud.BG се осъществява по имейл (support@ssdcloud.bg), както и чрез запитвания (билети) направени през Уебсайта. Практиката Ни е да обработваме всички запитвания по реда на постъпването им. Няколко последователни отговора на запитване не гарантира, че ще отговорим по-бързо. Поддръжката, която предлагаме е само на български и английски език. Услугите са неменажирани (неуправлями / “unmanaged”). Услугите са предназначени за напреднали Линукс системни администратори и опитни Уебмастъри, оператори и програмисти. За да използвате и управлявате успешно Услугите, Вие трябва да сте запознати със операционните системи GNU/Linux, както и приложните инструменти и софтуер и/или панел за управление cPanel. От съществено значение е добро познаване на методи за опазване на сигурността на тези системи. Ние не носим отговорност за прекъсвания, проблеми или неспособност за използване на Услугите в следствие на управляването на Услугите от Клиента, използваните от него приложения и софтуерни платформи, с изключение на случаите, когато проблемът е свързан с хардуера, инфраструктурата, мрежата или софтуера за виртуализация, които се управляват от Нас. Ние може (но не сме задължени) да помагаме на Клиентът от време на време по Негова заявка за нужди по управлението на Услугите, безплатно или срещу допълнителна такса, одобрена от двете страни. Ние предоставяме денонощна поддръжка (24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината) за критични проблеми свързани с инфраструктурата, хардуера или нормалната работа на мрежата. За други некритични проблеми сме на разположение в работно време от 10:00ч до 19:00ч в делнични и работни дни (от Понеделник до Петък, без дните обявени за национални празници). Можете да се свържете с Нас за поддръжка при проблеми със следното: - Мрежови достъп; - Сървърен хардуер; - Панел за управление cPanel; - Панел за управление “Virtualizor” (VPS/VDS control panel); - OS шаблони (templates) и имиджи (ISO). - Въпроси по продажби: оферти, допълнителни услуги, заявки за специфични конфигурации и допълнения и други; - Въпроси свързани с акаунта, плащания и фактуриране, възстановяване на такси и деактивация на акаунта и други. Този списък може да не е изчерпателен, но представлява обща идея за неуправляемия хостинг, който предоставяме. Ние може да предложим и управляем “managed” хостинг по заявка, моля свържете се с нас, ако проявите интерес. Не се поддържа и покрива в нашата поддръжка всичко, което е инсталирано и конфигурано/настройвано от Клиента, както и не се инсталират допълнителни пакети и приложения от нас, извън включените в Линукс шаблоните (OS templates). Ние не толерираме груб и обиден език, псувни и език на омразата под всякаква форма на контакт с Нас, включително, но неограничаващо се до: Имейли, запитвания в Уебсайта (билети), форуми на общности и други комуникации. Подобни дейности може да доведат до предупреждение и последващо преустановяване на Услугите. 10. Деактивиране или преустановяване на Акаунт SSDCloud.BG си запазва правото да преустанови мрежови достъп до всеки Клиент, ако по преценка на мрежовите администратори на SSDCloud.BG, посредством Услугата на Клиента се извършва нарушение на Споразумението или по всяка друга причина, която SSDCloud.BG избере. SSDCloud.BG ще има грижата (в разумни граници) да уведоми Клиентът и да се опита да разреши проблемът по начин, по който ще има най-малко интервенция на Услугата. SSDCloud.BG си запазва правото да прекрати Услугите без предизвестие при продължително и често нарушение на Споразумението. В случай на засичане на неприемлива дейност, всички Услуги на Клиента ще бъдат деактивирани до приключване на проверка. Получаване на предварително известие не е подсигурено. В някои екстремни случаи ще бъде подаден сигнал до съответните органи на реда. За времето на преустановяване не се дължи неустойка или възстановяване на платени такси. Ако във всеки един момент се появи нужда от прекратяване на Клиентска услуга, без причина за това, SSDCloud.BG ще осигури 30 дневно предизвестие и ще възстанови всички предплатени такси за бъдещи периоди за времето, в което Услугата не е използвана. Можете да прекратите своите Услуги и да деактивирате и изтриете своя акаунт по всяко време, като използвате бутона “Деактивиране на акаунт” от менюто в Клиентската зона на Уебсайта. Акаунтът е деактивиран веднага след потвърждението и всички данни, които подлежат на изтриване се изтриват перманентно, включително съдържание на диска на Услугата, архиви и бекъпи и лична информация. Клиентът дължи неустойки за периода от прекратяване до датата, в която изтича заявения период на Услугата и съответно възстановяване на предплатени такси за бъдещи периоди може да не се извърши, освен в предидените случаи съгласно Споразумението. 11. Отговорност SSDCloud.BG носи отговорност за предоставянето на Услугата чрез инфраструктурата си, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до нея. SSDCloud.BG не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от Клиента Интернет/Уеб приложения. SSDCloud.BG не носи отговорност за начина, по който Клиента ползва Услугата и за всички последствия от това, като например: неспособността на Клиента да установи връзка с комуникационното оборудване, освен ако причината не е във SSDCloud.BG и е извън неговия контрол. Клиентът се съгласява, че в случай на неизпълнение на задълженията по договора от страна на SSDCloud.BG, отговорността на SSDCloud.BG за вредите не може да надвишава заплатената такса за Услугата за съответния месец, в която са причинени вредите. По никакъв повод SSDCloud.BG няма да носи отговорност за специални последици или вреди, загуби или наранявания. SSDCloud.BG не носи отговорности за вреди, които може да изпитва дейността на Клиента. SSDCloud.BG не прави гаранции, подразбиращи се или писмени за която и да било от Услугите. SSDCloud.BG не носи отговорност за пропуснати ползи по всякакъв повод, включително в резултат на забавяния, погрешна доставка или недоставена Услуга, прекъсвания на Услугата или други неизпълнения причинени от SSDCloud.BG. Вие се съгласявате, че използването на Услугите на SSDCloud.BG, както и на Уебсайта е изцяло на Ваша отговорност и риск. 12. Разкриване на информация към компетентните органи Споразумението изрично забранява използването на Услугите за незаконни цели. Следователно Клиентът се съгласява, че SSDCloud.BG може да разкрие част или цяла Клиентска информация, включително IP адреси, история на акаунта и употребата на Услугите, на бълагрски съд или съдебен орган, при получаване на съдебна заповед или разпореждане от компетентен орган, изискващ SSDCloud.BG по закон да разкрие тази информация, като в тези случаи SSDCloud.BG няма нужда от допълнително съгласие от Клиента или известяване на Клиента. В допълнение, SSDCloud.BG си запазва правото да прекрати всички Услуги предоставени съгласно това Споразумение. 13. Освобождаване от отговорност Клиентът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност SSDCloud.BG, служителите и контракторите на SSDCloud.BG, при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора. 14. Други Всички известия разрешени или изисквани съгласно Споразумението могат да се изпращат по e-mail или поща на адреса предоставен от Клиента. Доказателство за успешно изпращане трябва да бъде съхранено. Клиентът се задължава да поддържа актуални данни за контакт в своя Акаунт, SSDCloud.BG не носи отговорност за неполучаване на събщения, поради неактуална контактна информация на Клиента. Неизменна част от Споразумението са: - Политика за поверителност и защита на личните данни, намираща се на адрес: www.ssdcloud.bg/tos.php?id=2 - Допълнително споразумение за обработване на данни (“DPA”) (съгласно GDPR) намиращо се на адрес: www.ssdcloud.bg/tos.php?id=3 - Политика за Приемлива Употреба намираща се на адрес: www.ssdcloud.bg/tos.php?id=4 Страните по Споразумението се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия, както и се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др. Всички спорове, които не могат да бъдат разрешени с взаимно съгласие, се отнасяд до компетентния съд съгласно законите на Република България. Тези Общи Условия и всяка информация публикувана на Уебсайта могат да бъдат променяни по всяко време и без предизвестие. Можете да се свържете с нас на адрес: ВПС.БГ ООД гр. София, ул. Подуево №10, вх. А, ет. 1, A2 Email: admin@ssdcloud.bg В сила от 25.05.2018г.Всички обявени цени са с включен 20% ДДС.

© 2019 SSDCloud.BG - ВПС.БГ ООД. Всички права запазени.


SSD Cloud е високотехнологична компания, която предлага професионални хостинг решения за Вашия бизнес. Благодарение на най-добрите световни практики, можете да се възползвате от уеб хостинг с висока производителност на ниска цена, висок клас премиум сървъри и Cloud VPS - виртуални сървъри.
Вашият избор за надежден хостинг партньор - една ключова стъпка в сигурността и успеха на бизнеса.